Časté dotazy

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Své odpovědi poskytujeme ve formě znalostní báze, do které se můžete kdykoli podívat. Nenašli jste svou otázku? Pak nás určitě kontaktujte. Těšíme se na setkání s vámi.

Obecně řečeno jakékoli použití, kdy je třeba spotřebič (formu, válec, nádobu atd.) připojený k temperačnímu přístroji zahřát na určitou výrobní teplotu a poté na této teplotě udržovat ohřevem a chlazením. Spotřebič také musí mít vhodné otvory/kanály pro cirkulaci vody nebo teplonosného oleje.

Okruh různých oblastí použití a možností temperačních přístrojů Tool-Temp je obrovský.

Přístroj má dvě hlavní funkce
První je fáze ohřevu, při které je teplo přenášeno do spotřebiče. Spotřebiče mohou obsahovat nástrojové formy, válce, nádoby, reaktory atd., které je třeba pro konkrétní výrobní proces přivést na velmi přesnou teplotu.

Druhou fází je udržování optimální výrobní teploty spotřebiče, která musí být zachována bez ohledu na výrobní podmínky, jako například přerušení nebo změny doby cyklu.

Díky temperačnímu přístroji společnosti Tool-Temp:

 • můžete optimalizovat dobu výroby
 • můžete zaručit a zajistit vysokou, neměnnou kvalitu vyráběného produktu
 • Maximální teplota na vstupu
 • Teplonosné médium
 • Topný výkon
 • Chladicí výkon
 • Výkon čerpadla (průtok/tlak)
 • Připojovací proud
 • Vnitřní uspořádání systému

Temperační přístroje se dělí na přístroje využívající vodu a přístroje, které pracují s teplonosným olejem (nebo glykolem). Vodní temperační přístroje dosahují obecně maximální vstupní teploty 90°C, v případě tlakových vodních přístrojů tato hodnota dosahuje 160°C. Olejové přístroje zvládnou teploty až kolem 360°C.

Další kritéria pro rozlišení přístrojů jsou:

 • Přístroje s přímým nebo nepřímým chlazením (oddělení okruhu chlazení a okruhu regulace teploty mezichladičem).
 • Ohřev nádrže nebo nucený oběh.
 • Přístroje s jedním nebo několika okruhy.

Mezi další vlastnosti, kterými se přístroje liší, patří:

 • Maximální teplota na vstupu
 • Použité teplonosné médium – voda nebo olej
 • Topný výkon
 • Chladicí výkon
 • Výkon čerpadla
 • Průtok
 • Tlak

Existují 3 různé provozní stavy:

 • Ohřev
 • Chlazení
 • Udržování
 1. První fáze – ohřev
  Zahřívání na výrobní teplotu. Temperační přístroj se zahřívá, dokud nedosáhne požadované „počáteční teploty“.
 2. Druhá fáze – výroba
  Během této fáze se přístroj přepíná mezi režimy ohřevu a chlazení. Vlivem měnících se a nestálých podmínek při výrobě, např. kolísání okolní teploty, doby cyklu atd., se mění i teplota připojeného spotřebiče. Když teplota příliš vzroste, přístroj začne ochlazovat. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu, přístroj začne s ohřevem.
 3. Třetí fáze – přerušení výroby – udržování

Spotřebič má optimální teplotu a dochází k přerušení výrobního procesu. Během přerušení musí být spotřebič obecně zahříván, aby se zabránilo poklesu jeho teploty a bylo možné výrobu rychleji obnovit.

Základní principy ohřevu a chlazení
Ohřev a chlazení probíhají v cyklu zapnutí/vypnutí – to znamená, že jsou buď zcela zapnuté, nebo zcela vypnutí. Prostřednictvím PD cyklu regulátor mezi těmito stavy pulzně přepíná. Impulzy k ohřevu a chlazení jsou tím kratší, čím blíže je teplota cílové hodnotě. Toto pulzování zabraňuje překročení cílové hodnoty nebo poklesu pod ní.

Řídicí obvody jsou ze své podstaty „pomalé“. Díky této pomalosti může použitý cyklus zapínání/vypínání dosáhnout stejného stupně přesnosti jako např. reléový ventil, jehož návrh a výroby by vyžadovaly podstatně více technického úsilí. Regulátor je třístupňový a umožňuje nastavení ohřev – udržování – chlazení.

Připojení a technická instalace závisí na provozních podmínkách systému. Toto jsou základní komponenty pro zahájení instalace:

 • Hadice pro přívod a hadice pro zpětný tok.
 • Tyto hadice musí být odolné vůči teplotě a tlaku.
 • Dvě hadice pro systém chladicí vody.
 • Napájecí kabel.
 • Další zařízení závisí na způsobu použití.

To je obecně možné přes datové rozhraní. Nejvhodnější je k tomuto účelu digitální rozhraní (např. RS485), a to jak z technického hlediska, tak i pro jeho spolehlivost. Společnost Tool-Temp podporuje řadu různých protokolů rozhraní pro přenos dat mezi přístrojem a strojem. Konkrétní použité rozhraní závisí na vašem výrobním stroji. Protokol rozhraní a hardware stroje musí být s přístrojem kompatibilní.

 • Způsob instalace přístroje závisí na výrobním systému a dostupném prostoru. Pokud výrobní podmínky vyžadují časté změny konfigurovaných hodnot na temperačním přístroji, pak se vyplatí umístit přístroj na snadno přístupné místo.
 • Pokud jde o vzdálenost temperačního přístroje od spotřebiče, je třeba vzít v úvahu následující: Kvůli ztrátám teploty a tlaku ve spojovacích vedeních mezi přístrojem a spotřebičem by měl být přístroj umístěn co nejblíže ke stroji/spotřebiči. Z důvodu tlakových ztrát by se neměl vnitřní průměr přívodního vedení zmenšit dříve než v místě připojení vedení ke spotřebiči, pokud se vůbec musí zmenšit.
 • Doporučené hodnoty pro připojovací vedení: Vnitřní průměr ne menší než vnitřní průměr vstupního / zpětného toku na temperačním přístroji.
 • Je nutné se vyhýbat vzdálenostem větším než asi 5 m. Pokud to není možné, je třeba při konfiguraci přístroje vzít v úvahu ztráty teploty a tlaku v připojovacích vedeních.
 • Pokud je primárně dodáváno teplo, mělo by být vedení vybaveno vhodnou izolací, která pomůže snižovat náklady.
 • Oba termíny označují stejnou funkci.
 • Temperační přístroj je „procesní termostat“ a naopak.
 • Podle konkrétního sektoru mohou tato zařízení nést různá označení, ale jde o tentýž přístroj. Termín „procesní termostat“ se často používá v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Nastavení temperačního přístroje je velmi jednoduché:

 • Nainstalujte spojovací vedení a hadice mezi temperačním přístrojem a spotřebičem.
 • Připojte temperační přístroj k přívodu chladicí vody.
 • Připojte přístroj k elektrickému napájení.
 • Zapněte přístroj hlavním vypínačem.
 • Naplňte přístroj teplonosným médiem (olejové přístroje se plní ručně, vodní přístroje se plní buď ručně, nebo automaticky podole modelu a varianty).
 • Zadejte vstupní teplotu, cílovou hodnotu na regulátoru (víceméně odpovídá výrobní teplotě spotřebiče).
 • Zapněte temperační přístroj (čerpadlo, ohřev atd.).
 • Pokud plnění není automatické, pokračujte v doplňování teplonosného média, dokud čerpadlo nepoběží nepřetržitě, bez přerušení, tj. dokud v okruhu regulace teploty nebude cirkulovat dostatek teplonosného média.
 • Každý z těchto kroků je podrobně popsán v návodu k obsluze od společnosti Tool-Temp.
 • Nejnižší teoretická teplota na vstupu temperačního přístroje odpovídá vstupní teplotě chladicí vody (při použití přímého chlazení). V praxi by však měla být minimální vstupní teplota nastavena alespoň o 5°C vyšší.
 • Důvod: Aby byla zajištěna výměna tepla mezi chladicí vodou a cirkulujícím teplonosným médiem v okruhu regulace teploty (okruh spotřebiče), musí být teplotní spád minimální.

Ano. Chladicí výkon výrazně závisí na teplotě. Čím nižší cílová teplota (teplota na vstupu), tím nižší chladicí výkon.

Olej se doporučuje při provozních teplotách asi nad 180°C.

Důvody

 • Existuje bezpečnostní riziko, pokud nejsou u trubek použity spojité pevné potrubní spoje. Při 180°C je tlak v systému již 12 barů. To je nutné přičíst k tlaku čerpadla připojeného spotřebiče.
 • Pokud je tlak příliš vysoký, těsnění ve spotřebiči nemusí dostatečně těsnit.
 • V závislosti na povoleném tlaku spotřebiče musí být tlak v samotném okruhu regulace teploty co nejnižší.

Obecné informace
 

 • Neexistují žádná omezení. Vzhledem k mnohem lepším teplonosným vlastnostem vody ve srovnání s olejem by měla být všude, kde je to možné, preferována jako teplonosné médium právě voda.
 • Používejte pouze oleje, které byly výrobcem výslovně certifikovány jako teplonosné oleje.
 • Nejdůležitějším kritériem pro použití teplonosného oleje v temperačním přístroji je maximální povolená teplota na vstupu a teplota povrchové vrstvy podle specifikace výrobce.
 • Kdykoli je to možné, měly by se používat syntetické teplonosné oleje.
 • Důležité: Nelze používat hydraulické oleje.
 • Nepoužívejte oleje, které nejsou označeny jako vhodné pro tento účel.

Spotřeba energie temperačního přístroje závisí na konkrétním použití a je určena spotřebičem. To znamená, že pro skutečnou spotřebu energie neexistují žádné referenční hodnoty. Malý, na první pohled cenově dostupný temperační přístroj může spotřebovávat velké množství energie, pokud systém/spotřebič příliš „nasává“ a přístroj není dostatečně výkonný a je neustále přetěžován.

Několik důležitých kritérií:

 • Doba trvání fáze ohřevu a počet fází ohřevu. Ta však také závisí na: hmotnosti spotřebiče, např. vstřikovací formy, počtu změn spotřebičů v důsledku malosériové výroby a případných přerušeních výroby.
 • Konstrukce spotřebiče (dodávka a odvod tepla nebo tepelná bilance, tj. ohřev nebo chlazení není při výrobě prakticky nutné).
 • Kritéria týkající se přístroje: tepelná izolace („dobrá“ pro ohřev, „špatná“ pro chlazení).
 • Kritéria týkající se přístroje: účinnost čerpadla (akumulace tepla).
 •  

O minimální spotřebě energie, která je určena příkonem motoru čerpadla a regulátoru, lze učinit pouze zobecněná tvrzení. Při výběru temperačního přístroje doporučujeme, abyste nám zaslali údaje o výkonu, podle nichž vám doporučíme vhodnou velikost.

 • Frekvenci čištění do značné míry ovlivňují převládající provozní podmínky. Zde nelze poskytnout žádné konkrétní informace.
 • Faktory ovlivňující interval čištění jsou: provozní teplota, prašná atmosféra, kvalita teplonosného média, znečištění okruhu regulace teploty, spotřebiče a/nebo připojovacích vedení.
 • Provozovatel přístroje je odpovědný za stanovení optimálního intervalu čištění, protože nejlépe zná příslušné procesy a výrobní metody.
 • Informace v návodu k obsluze od společnosti Tool-Temp mohou poskytnout vodítko pro stanovení tohoto intervalu. Naleznete zde informace o požadovaných činnostech čištění a o tom, jaké kontroly je třeba na temperačním přístroji provádět.

To závisí především na vašich výrobních podmínkách, na počtu provozních hodin a také na tom, zda pracujete ve směnách.

Hlavními kritérii jsou provozní podmínky, jako je provozní teplota, vlastnosti teplonosného média (kvalita vody nebo oleje), znečištění v okruhu regulace teploty (spotřebiče, připojovací vedení). Není tedy možné poskytnout přesné, konkrétní údaje o výměně teplonosného média.

Pokyny pro vodu
Vyměňte vodu včetně aditiv každých 2000 hodin provozu.
Tato hodnota představuje jeden rok jednosměnného režimu.

Pokyny pro olej
Kontrolujte asi po 1000 hodinách a vyměňte včetně aditiv každých 2000 hodin. Tato hodnota představuje jeden rok jednosměnného režimu.

Teplota může naznačit, zda jednotka funguje správně nebo ne. Cílová a skutečná teplota musí být stejné (±1 až ±2°C). Pokud tomu tak není, pak je na temperačním přístroji nějaký problém.

Pokud je skutečná teplota příliš vysoká, přestože je režim chlazení aktivní, pak buď není přístroj dostatečně výkonný, nebo se může vyskytnout jeden z těchto problémů:

 • Uzavřené vedení chladicí vody.
 • V chladiči jsou usazeniny vodního kamene.
 • Filtr chladicí vody je špinavý.

Možné příčiny příliš nízké teploty

 • Vadný ohřev.
 • Výkonový stykač ohřevu je vadný.
 • Polovodičové relé je vadné. Elektromagnetický ventil chlazení se nezavírá správně, takže chladičem dále protéká voda.

Pokud nebyly regulační parametry nastaveny správně a skutečná teplota osciluje kolem cílové hodnoty teploty (přepínání mezi ohřevem a chlazením), může to způsobit zbytečnou spotřebu energie a zvýšené zatížení temperačního přístroje. Jelikož se teplota obvykle měří v médiu (vodě nebo oleji), nemusí skutečnost, že je cílová a skutečná hodnota teploty zobrazená na regulátoru stejná, nutně znamenat, že je teplota spotřebiče řízena správně.

Pokud je průtok nedostatečný, spotřebič nebude regulován na požadované teplotě. Proto je nutné průtok kontrolovat, což lze zajistit integrovaným nebo externím průtokoměrem.

Základní opravy lze obecně provádět svépomocí. To však velmi závisí na „standardu opravy“ a na znalostech a dovednostech, které má vaše společnost k dispozici: máte např. oddělení servisu nebo údržby s náležitě vyškolenými pracovníky?

Nejdůležitější opatření pro ochranu vašeho zařízení: před jakoukoli opravou přístroj vždy důkladně vyčistěte. Pravidelné čištění nádrže a jednoduché čištění vnitřku přístroje prodlouží jeho životnost.

Přečtěte si návod k obsluze vašeho temperačního přístroje od společnosti Tool-Temp a používejte jej.

Pokud vám nebude něco jasné, kontaktujte nás a my uděláme vše pro to, abychom vám pomohli.