Tiráž

Odpovědný za DSGVO a BDSG

Tool-Temp AG

Industriestrasse 30, 8583 Sulgen, Švýcarsko

Tel.: 0041 (0)71 644 77 77

E-mail: info@tool-temp.ch

 

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto stránkách. Nároky vznesené vůči autorovi těchto stránek v souvislosti s jeho odpovědností, které se týkají materiálních nebo duševních škod a jsou způsobeny použitím nebo zneužitím poskytnutých informací a/nebo chybnými a neúplnými informacemi, jsou v zásadě nemožné, není-li ze strany autora přítomna žádná prokazatelná úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části svých stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale její zveřejňování ukončit.

2. Běžné a hypertextové odkazy

Odpovědnost za přímé nebo nepřímé odkazy na externí internetové stránky („odkazy“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud je autorovi znám jejich obsah a bylo by technicky proveditelné a rozumné zabránit použití nelegálního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu na odkazované stránky nebyl znám žádný nelegální obsah. Autor nemá vliv na aktuální nebo budoucí design, zobrazovaný obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se autor distancuje od jakéhokoli obsahu odkazovaných stránek, který byl změněn po umístění odkazu. Toto prohlášení zůstává platné pro všechny odkazy uvedené v rámci vlastní internetové nabídky i pro externí záznamy v knihách hostů a seznamech adres vytvořených autorem. Za veškerý nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za případné škody, ke kterým dojde po použití nebo nevyužití takto nabízených informací, nese odpovědnost výhradně poskytovatel stránky, na kterou odkaz směřuje.

3. Autorská práva a ochranné známky

Autor dbá na to, aby ve všech publikacích byla dodržována autorská práva k použitým snímkům, zvukům, video scénám a textům, aby byly používány vlastní snímky, zvuky, video scény a texty nebo aby byly používány snímky, zvuky, video scény a texty bez licencí. Pokud jsou v rámci internetové nabídky použity chráněné názvy značek a ochranné známky nebo jsou případně tyto pojmenovány třetími osobami, podléhají bez výjimky ustanovením příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Z pouhého zmínění nelze usuzovat, že tyto ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorská práva na publikované a vlastnoručně vytvořené objekty zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce a použití těchto snímků, zvuků, video scén a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást online nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tyto stránky. Pokud by jednotlivé části nebo formulace tohoto textu již neodpovídaly platnému právnímu stavu nebo by byly neúplné, zůstávají obsah a platnost všech ostatních částí dokumentu nedotčeny.